Tím nejdůležitÄ›jším technickým výdobytkem je v keramickém oboru hrnÄířský kruh. Který byl jeÅ¡tÄ› donedávna ovládán mechanicky. Jeho pohon byl zajiÅ¡Å¥ován pravidelným pohybem nohou, kterými se roztáÄel. V souÄasné dobÄ› se na trhu objevují desítky typů elektrických kruhů. Pomocí kterých lze dosáhnout v tomto oboru mistrovství. Cesta k tomu je sice dlouhá a trnitá, ale pokud si vyberete takový, který bude splňovat jak užitné, tak energetické pÅ™edpoklady, urÄitÄ› budete spokojeni. Je samozÅ™ejmé, že jiný model budou potÅ™ebovat dÄ›ti v zájmovém keramickém kroužku a jiný umÄ›lci Äi Å™emeslníci, kterým jsou výrobky z hlíny obživou.

Keramická dílna

PÅ™i výbÄ›ru vypalovací pece je potÅ™eba dbát rad odborníků. Protože i tento technický pomocník je nabízen v mnoha variantách. A ne každá se hodí do vaší keramické dílny. PÅ™ed nákupem je potÅ™eba promyslet, jak Äasto a jaké množství hlíny budete potÅ™ebovat v peci vypálit. Čímž je urÄen první parametr. A to je velikost. Dalším krokem je její umístÄ›ní. A volba druhu topného systému, kterým bude vyhřívána. PÅ™i elektrickém výpalu lze jednoduÅ¡eji a snadnÄ›ji regulovat potÅ™ebnou teplotu.  Naopak plynové pece, ve kterých už je možné vypalovat i porcelán, jsou Äasto instalovány do Å™emeslných dílen.  Na dlouho životnost vypalovacích pecí má velký vliv dobÅ™e zvolené odvÄ›trávání. 

Keramický džbánek

V mnoha keramických dílnách bývají Äasto k vidÄ›ní i další techniÄtí pomocníci. Jedním z nich je válcovací stolice, která usnadňuje vytvářet pláty hlíny s rovnomÄ›rnou tlouÅ¡Å¥kou bez velké námahy. Využívají ji jak profesionálové, tak je možné její pomocí pÅ™ipravit pláty pro tvoÅ™ení dÄ›tí. Ke kvalitní a snadné přípravÄ› pÅ™ed zapoÄetím každého tvoÅ™ení slouží Å¡nekové lisy. Pomocí kterých je možné zajistit potÅ™ebnou poddajnost a flexibilitu materiálu. ObzvláštÄ› vítána je eliminace vzduchových bublin. Kterou je zaruÄeno, že pÅ™i výpalu výrobek nepopraská. NástÄ›nné lisy na profily zase poslouží pÅ™i protlaÄování dutých hlínÄ›ných tvarů. Pomocí speciální sady Å¡ablon. 

Back To Top